SQL Tarih Fonksiyonları

SQL Tarih Fonksiyonları

select GETDATE() as tarih                                -- An ve an tarih
select YEAR(GETDATE()) as YIL                   -- Şuan ki Yılı döndürür
select MONTH (GETDATE()) as AY               -- Şuan ki Ayı döndürür
select DAY (GETDATE ()) as GÜN                 -- Şuan ki Günü döndürür
select DATENAME (MM,GETDATE())          -- Şuan ki Ay adını döndürür
select DATENAME (DD,GETDATE())            -- Şuan ki Gün adını döndürür
select DATEDIFF (MONTH,'10-10-1980',GETDATE()) as ikitariharasiAyFarki
select DATEDIFF (YEAR,'10-10-1980',GETDATE()) as ikitarihArasiYilFarki
select DATEDIFF (DAY,'01-05-1991',GETDATE()) as DogumTarihiilesimdikitariharasıgünü
select DATEDIFF (WEEK,'09-16-1988',GETDATE()) as ikitariiharasindakihaftalikfark


--Yaşı 50 den büyük olan Personellerim (Employees Tablosu)

select DATEDIFF(YEAR,BirthDate,GETDATE()) as YAŞ , FirstName
from Employees where DATEDIFF(YEAR,BirthDate,GETDATE())>50

select e.FirstName+' '+e.LastName as ADSOYAD ,YEAR(GETDATE())-YEAR(e.BirthDate)
from Employees e where (YEAR(GETDATE())-YEAR(e.BirthDate))>50

--kadın olan çalışanların ad soyad ve yaşını listeleyin (Employees Tablosu)

select YEAR(GETDATE())-YEAR(e.BirthDate) as YAS, e.FirstName,e.LastName
from Employees e where e.TitleOfCourtesy='Ms.' or e.TitleOfCourtesy='Mrs.'

-- 1997 yılına ait siparişleri listeleyiniz.  (OrdersTablosu)

select o.OrderID,o.CustomerID,o.EmployeeID,o.Freight from Orders o where YEAR(o.OrderDate)=1997


--1997 ocak yılına ait londraya ve fransaya ait siparişleri listeleyiniz. (OrdersTablosu)

select * from Orders o where YEAR(o.OrderDate)=1997 and Month(o.OrderDate)=1 and (o.ShipCity='LONDON' or o.ShipCountry='FRANCE')


-- 1998 yılında gönderilmeyen siparişler (OrdersTablosu)

select * from Orders o where o.ShippedDate is null and YEAR (o.OrderDate)=1998

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder